Projekto Kooperia tyrimo ataskaita

      Kooperuotos studijos (Service Learning) apibūdinamos kaip tarnavimo bendruomenėms, savanoriškos veiklos integravimas į akademinių studijų programas, susiejant su mokymosi tikslais. Tuo pačiu metu realizuojami du tikslai – teikti naudą bendruomenėms ir siekti kurso ar programos užsibrėžtų ugdymo tikslų. 
      Ataskaitoje pristatomas kompleksinis, kelis tyrimo etapus aprėpiantis tyrimas skirtas įvertinti Kooperuotų studijų (toliau KS) adaptavimą ir veiksmingumą projekto KOOPERIA vykdymo metu – 2006-2008 metais. KS metodo veiksmingumo įvertinimo tyrimas ir yra skirtas 2 projekte numatyto uždavinio „Išbandant KS metodą, patobulinti Šiaurės Lietuvos aukštojo mokslo institucijų studentų socialinės partnerystės, pilietines ir vadybines kompetencijas bei praktinius įgūdžius“ įgyvendinimui. 
     Tyrimas lydėjo daugelį projekto pedagoginio proceso etapų. Atsižvelgdami į aukščiau pristatytą kitose šalyse atliktų tyrimų patirtį tyrėjai derino kokybinę ir kiekybinę prieigas, taip siekė sujunti abiejų požiūrių stipriąsias puses ir kompensuoti nepakankamumus. Į tyrimą buvo įtraukti visi KOOPERIA projekto dalyviai: studentai, dėstytojai, bendruomenių nariai, pasitelkti įvairūs metodai ir tyrimo šaltiniai – literatūros analizė, interviu su dėstytojas ir studentais, delfi grupinis interviu su visų projektų dalyvių grupių atstovais, dėstytojų ataskaitų turinio analizė, studentų refleksyviųjų dienoraščių ir žurnalų, atliktų darbų ir projektų analizė. Ataskaitos turinys ir struktūra atspindi atlikto tyrimo etapus.


KOOPERIA_TYRIMO_ATASKAITA_2008.pdf