Mokymo įstaiga
Studijų programa
Studijų modulis

Lietuvos partijų analizė

Studijų programa: Filosofija ir visuomenės mokslai
Aprašymas:

Partinė įvairovė – svarbi demokratijos sąlyga. Skirtingoms politinėms linijoms koncentruojantis į eklektines, pragmatiškas „valdžios grupes“, išblėsta ne tik ideologiniai kontūrai. Šioje perspektyvoje vis labiau susiaurėja piliečių pasirinkimas. Tripartinė, dvipartinė, galiausiai – vienpartinė sistema puikiai atspindi kai kurių politikų lūkesčius. Tiktai vargu, ar tai turi ką nors bendro su jų viešai deklaruojama demokratija.
Dėstytoja: Eglė Virgilaitė-Mečkauskaitė


Religijotyra

Studijų programa: Filosofija ir visuomenės mokslai
Aprašymas:

Tikslas: Supažindinti su religijų įvairove, jų tyrinėjimo specifika bei aptarti iškylančias problemas šiandieninėje (anti)religinėje kultūroje.
Religijotyros mokslo objektas. Religijos kilmė, evoliucija, paplitimas, reikšmė. Šventybės samprata. Dievybės ir šventieji objektai. Simbolių universalumas. Religiniai susitikimai: religinio elgesio tipai (kultas, auka, malda), religinio elgesio paradigmos (mitas, ritualas). Religija asmens ir bendruomenės gyvenime. Senosios religijos. Pasaulio religijos. Krikščionybės unikalumas ir vertybės. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Sektos. Religijos reikšmė mūsų dienomis.

Dėstytoja: Inesė Ratinkaitė


Politinė antropologija

Studijų programa: Filosofija ir visuomenės mokslai
Aprašymas:

Tikslas: susipažinti su pagrindinėmis politinės antropologijos paradigmomis, politiškumo ir etniškumo bei bendruomeniškumo sąveikomis, atlikti antropologinį lauko tyrimą. Bus ugdomos kompetencijos: procesų ir konfliktų analizės gebėjimai, kritinis mąstymas apie politinę evoliuciją, atvirumo Kitumui ir Kitokios raidos nuostatos, socialinė tolerancija, gebėjimas integruotis į subkultūras, bendruomenes, pažinti jų tikėjimą ir vertybes.Politinės antropologija (PA) kaip save reflektuojanti, savo metodologijas pagrindžianti ir save pačią kritikuojanti disciplina atsirado po II-ojo pasaulinio karo. Jos atsiradimą lėmė kultūrinės ir socialinės antropologijos raida, kolonializmo krizė, naujų politinių paradigmų paieška. Politiniai antropologijai daugiau nei struktūros ir funkcijos rūpi politinių procesų, konfliktų, politinių santvarkų evoliucijos reikšmė. PA akcentuoja temas: konfliktas, frakcija, kova, konflikto sprendimas, laukas, arena, vystymasis, procesas ir kt. Politiškumo formos: polity, policy, politics. Polity galime aiškinti kaip viešuosius santykius dėl pamatinių santvarkos problemų, dažniausiai sutampančiu su konstitucinėmis reformomis ir revoliuciniais pokyčiais. policy – yra tradicinė institucinė arba šakų politika,  o politics galime aiškinti kaip politinę debatų, konkurencijos, konfliktų, susitarimų praktiką. PA nagrinėja politiškumą: bendruomenėse, etniniu, religiniu, lyties it t.t. požiūriais . Politiškumas yra artimai susijęs su santykiais tarp individų ir grupių, kurie sudaro “politinį lauką” ir „politinę areną“. Politiškumas suvokiamas simboliškai ir patvirtinamas įvairiausių simbolių, ritualų, papročių ir teisės. PA nagrinėja galias ir resursus, tarp kurių svarbūs yra pinigai. Varžymasis dėl resursų, komercija virsta politika, kai pažeidžia viešo susitarimo santykius. Politinis resursų, veiklų ir gyvenimo tvarkos reglamentavimas reikalauja lyderio arba grupės kontrolės ir sprendimų. PA daug dėmesio skiria lyderių tipams. Lyderiai skirtingai reiškiasi įvairiose politinėse sistemose, todėl svarbu žinoti apie valstybės evoliuciją ir valdžios įgijimo būdus.
Dėstytoja: Asta Jurevičiūtė


Taikomoji etika

Studijų programa: Filosofija ir visuomenės mokslai
Aprašymas: Kurso „Taikomoji etika“ (Applied ethics) tikslas: supažindinti klausytojus su taikomosios etikos sričių ir problemų įvairove, išsiaiškinti ir aptarti kai kurias taikomosios etikos sritis. Nagrinėjant šiuolaikines medicinos, lyčių santykių ir kt, problemas išskirti šių sričių etinius konfliktus. Temos: abortas, lyčių santykiai, seksualinė diskriminacija, dirbtinis apvaisinimas, surogatinė motinystė, klonavimas, genų inžinerija, darbo etika, eutanazija, savižudybė, mirties bausmė, alternatyvi medicina, eksperimentai su žmonėmis ir kt. Taikomoji etika reiškia, kad žmogus gali veikti atsakingai, tinkamai ir efektyviai įvairiose situacijose ir gali pateikti aiškų, nuoseklų ir argumentuotą savo sprendimų ir veiksmų pagrindimą, pasinaudodamas visuotinai priimtais standartais. Tam reikia tokių įgūdžių:

1) žinoti pagrindinius principus, kurie išreiškia svarbiausias mūsų vertybes ir iš kurių mes gauname praktines moralės taisykles. Gebėti praktiškai spręsti problemas ir priimti sprendimus moralinių problemų atveju;
2) turėti diskrecijos formuojant argumentuotą etikos politiką ir renkantis sprendimų priėmimo procedūras, tinkamas įvairioms situacijoms;
3) turėti įpročius ir stabilius polinkius (kompetencijas) užtikrinant, kad bus veikiama efektyviai ir atsakingai laikantis moralės normų.
Dėstytoja: Inga Balčiūnienė


Bendroji ir specialioji pedagogika 3: Auklėjimo teorija ir metodika

Studijų programa: Specialioji pedagogika
Aprašymas: Tikslas: Suteikti studentams auklėjimo teorijos ir metodikos žinių, parengti praktiniam specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų auklėtojo darbui bendrojo lavinimo ir specialiojoje mokykloje.Auklėjimo teorija (hodegetika):objektas, problemos. Auklėjimo procesas. Specialiųjų poreikių vaikų auklėjimo tikslai ir uždaviniai. Hodegetikos principai. Auklėjimo turinys bendrojo lavinimo ir specialiojoje mokykloje. Auklėjimo metodai, klasifikavimo problema. Sutrikusios raidos vaikų auklėjimo ypatingumai. Auklėjimo formos, jų klasifikacija. Renginių kokybės kriterijai. Mokyklos ryšys su auklėtinio šeima. Auklėtojo veiklos planavimas.
Dėstytoja: Irena Kaffemanienė 

Vertybių sistema visuomenėje

Studijų programa: Socialinė pedagogika ir psichologija
Aprašymas:

Saliutogeninio [1] požiūrio kontekste suteikti teorines žinias apie socialinį darbą su šeima, darbo procesu ir principais, formuojant atitinkamą pasiruošimą praktiniam darbui su šeimomis, susidūrusiomis su įvairaus pobūdžio sunkumais .  
Dėstytoja: Odeta Šapelytė


Socioedukacinė veikla su vaikais ir jaunimu

Studijų programa: Socialinė pedagogika ir psichologija
Aprašymas: Dėstytoja: Daiva Alifanovienė

Neįgaliųjų socializacijos teorija ir praktika

Studijų programa: Socialinė pedagogika ir psichologija
Aprašymas:

1. Studijų modelio tikslas: supažindinti studentus su neįgaliųjų socializacijos teorijomis ir išugdyti jų gebėjimus šias teorijas pritaikyti socialinio pedagogo praktinėje veikloje. Ugdomos kompetencijos – įgis teorinių žinių reikalingų socialinio pedagogo praktinėje veikloje; gebės įvertinti negalės situacijoje atsidūrusį asmenį; padės jam ieškoti ,,kompetencijos salų” ir sieks aktyvaus neįgalaus asmens kompetentingo funkcionavimo; išmoks kartu su klientu siekti didesnės kompetencijos socialiniame gyvenime; gebės remtis kliento motyvacija; sukurti ir išnaudoti ryšius su valdžios institucijomis.
2. Dalyko tikslas-  supažindinti studentus su neįgaliųjų socializacijos teorijomis ir išugdyti jų gebėjimus šias teorijas pritaikyti socialinio pedagogo praktinėje veikloje.
3. Suteikiamos žinios apie neįgaliųjų socializacijos teorijas antropologijos, psichologijos, sociologijos kontekste. Vartojamas Margaret Mead sąvokos reikšmė ir individualybė ,,sąveikos procese”. E.Eriksono epigenetinis modelis. John Dewy pažinimo procesas. Sistemų teorija, žmogaus motyvacijos sąsajos su įvykiais ir grįžtamasis ryšys.
Studentai sugebės įvertinti negalės situacijoje atsidūrusį asmenį, padės jam ieškoti ,,kompetencijos salų” ir sieks aktyvaus neįgalaus asmens kompetentingo funkcionavimo. Išmoks kartu su klientu siekti didesnės kompetencijos socialiniame gyvenime, ypač profesinės integracijos srityje. Socialinis pedagogas išmoks tapti aktyviu neįgaliojo pagalbininku ir mokytoju. Gebės remtis kliento motyvacija, sukurti ir išnaudoti ryšius su valdžios institucijomis.
Praktiškai išmoks dirbti su neįgaliais asmenimis ir jų šeimomis, neturinčiais pagrindinių socializacijos įgūdžių (ypač profesinės integracijos srityje).
Ingrida Baranauskienė 


Tarptautinis marketingas

Studijų programa: Buhalterinė apskaita (Pnvz)
Aprašymas: Tikslai:
1. Suprasti tarptautinio marketingo turinį ir reikšmę Lietuvos įmonėms.
2. Mokėti sukurti įmonės įvaizdį tarptautinėse rinkose.
3. Įvertinti užsienio ekonominės veiklos motyvus.
4. Nustatyti įmonės galimybes įeiti į užsienio rinkas.
5. Apibrėžti idėjų įgyvendinimo ir prekės gyvavimo ciklo etapus tarptautinėse rinkose.
6. Parinkti įmonei įėjimo į užsienio rinką formą.
7. Įvertinti tarptautinė prekybos teisinę aplinką.
8. Analizuoti verslo veiklos plėtimo užsienio rinkose teisines kryptis.
10. Išaiškinti tarptautinio marketingo komplekso ypatumus.
11. Priimti racionalų sprendimą, sudarant kainodarą užsienyje.
Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo aplinka. Įmonės
veiklos užsienio rinkose tikslingumo įvertinimas. Įmonės įėjimo į užsienio rinkos  formas. Prekės strategijos užsienio rinkose formavimas. Kainų politikos užsienio  rinkose formavimas. Pasiskirstymas tarptautinėse rinkose. Rėmimo strategijos  užsienio rinkose formavimas. Tarptautinio verslo papročiai, moralė ir etika. Lietuvos integracija į tarptautines rinkas.
Asistentė Deimantė Končiuvienė

Marketingo tyrimai

Studijų programa: Buhalterinė apskaita (Pnvz)
Aprašymas: Tikslai: Suprasti marketingo informacijos svarbą verslo veikloje.
1. Paaiškinti svarbiausią marketingo tyrimų paskirtį.
2. Suprasti, kaip marketingo tyrimai leidžia pagerinti sprendimus.
3. Apibrėžti marketingo tyrimų rūšis bei metodus.
4. Paaiškinti marketingo tyrimų proceso etapus.
5. Nustatyti vieneto atrankos tikimybę.
6. Sudaryti anketas ir jas pateikti vartotojams.
7. Suprasti stebėjimo, eksperimento vykdymą.
8. Parengti marketingo tyrimo ataskaitą.
9. Analizuoti, sisteminti, vertinti ir naudoti tyrimo rezultatus įmonės veikloje.
10. Priimti sprendimus, panaudojant marketingo tyrimų medžiagą.
Marketingo tyrimų raida. Marketingo tyrimų reikmė ir paskirtis. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Marketingo tyrimų procesas. Atrankos pagrindai. Marketingo projektų analizė. Rinkos tyrimų turinys ir kryptys. Rinkos tyrimų principai. Rinkos tyrimų organizavimas. Informacija, jos bazės ir naudojimas. Apklausos tyrimas. Apklausos anketos. Stebėjimas. Eksperimentas. Rinkos klasifikavimas, egzistavimo sąlygos. Pasiūla ir paklausa rinkoje, poreikiai ir jų analizė. Rinkos segmentavimas. Pozicionavimas. Rinkos subjektų analizė. Kursinis darbas.
Dėstytoja: Laima Unterhauser

Finansinė ir valdymo apskaita

Studijų programa: Buhalterinė apskaita (Pnvz)
Aprašymas:

Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemos teoriniai aspektai. Kompiuterizuotos duomenų bazės kūrimo ypatumai. Kompiuterizuotos apskaitos informacijos apdorojimas. Rezultatinės informacijos pateikimas vartotojams. Kompiuterizuotos apskaitos sistemos pasirinkimas. Kompiuterizuotas finansinių situacijų modeliavimas.
Dėstytoja: Ava Samuilova


Europos integracijos procesas

Studijų programa: Buhalterinė apskaita (Pnvz)
Aprašymas:

Europos vienijimosi kelias. Integracija suteikia reformos kryptį Europos Sąjungos ūkio politikai. Integracijos į ES įtaka Lietuvos ūkio restruktūrizacijai. Europos sąjungos bendroji finansų rinka. Europos Sąjungos struktūrinė politika. Europos Sąjunga ir kitos pasaulio šalys: trečiasis pasaulis. Baltijos šalių jungimasis į Europos Sąjungą. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: administracinis ir politinis prisitaikymas prie ES. Eurointegracijos socialinės pasekmės. ES plėtimasis ir Lietuvos saugumas.
Lektorė Janina Gaidžiūnaitė


Regionų ekonomika

Studijų programa: Ekonomika
Aprašymas:

Pagrindinis tikslas pasiekti, kad studentai išmoktų analizuoti regionų socialines ekonomines problemas, išskirti prioritetines plėtros kryptis; susipažintų su kitų šalių patirtimi, gebėtų suvokti regionų problemas bei parinkti būdus joms įveikti. Mokėtų nustatyti bazinės struktūros lygį regione, įvertinti regiono ekonominę bei socialinę būklę, atsižvelgiant į plėtros indikatorius; nustatyti verslo aplinkos padėtį bei tobulinimo kryptis, išnagrinėti ir pateikti gyvenimo lygio kilimo regione perspektyvas.

Dėstytojas : Andrius Rakickas


Muziejininkystės pagrindai

Studijų programa: Istorija
Aprašymas: Suteikti nuoseklių ir plačių žinių apie muziejų kaip paveldo, kultūros ir edukacijos instituciją, funkcijas, veiklos kryptys bei visuomeninę misiją, nušviesti muziejinės minties raidą. Išugdyti plačią erudiciją, kritinės analizės gebėjimus vertinant materialųjį paveldą kaip istorijos šaltinį, ugdyti kūrybinės muziejinės veiklos įgūdžius.
Dėstytoja: Birutė Kazimiera Salatkienė

Lietuvos turizmo ištekliai

Studijų programa: Turizmo administravimas
Aprašymas:

Studentai – būsimi turizmo specialistai turi gebėti aptarti atskirų Lietuvos dalių (regionų, apskričių, rajonų) specifiką, išskirti turizmo verslo dėsningumus. Būtina žinoti svarbiausius, vieną ar kitą šalies teritoriją reprezentuojančius turistinius objektus, lankomąsias vietas (svarbiausius faktus, fizinę būklę, paskirtį ir pan.), labiausiai išvystytas turistines paslaugas. Būtina įvertinti turistinės aplinkos kokybę, jos įtaką turizmo produktų ir paslaugų kūrimui, kad būtų galima teikti rekomendacijas racionaliam išteklių panaudojimui. Turistinis Lietuvos patrauklumas tiesiogiai priklauso nuo turizmo išteklių rūšių, jų fizinės būklės ir parengtumo, pasiekiamumo ir susietumo bei daugelio kitų savybių.
Dėstytoja: Daiva Kirvelienė

 


Politinė sociologija

Studijų programa: Filosofija ir visuomenės mokslai
Aprašymas: Kursas siekia supažindinti su socialinės antropologijos mokslo samprata, pagrindinėmis klasikinėmis bei šiuolaikinėmis mokslinėmis teorijomis, tyrimo metodais bei praktinėmis jų taikymo galimybėmis.
Dėstytoja: Deivida Vandzinskaitė

Mokesčiai

Studijų programa: Buhalterinė apskaita (Pnvz)
Aprašymas: Paaiškinti mokesčių esmę, jų svarbą, rasti informaciją apie mokesčius. Apibrėžti mokesčio mokėtojo teises ir pareigas. Pažinti mokesčio   elementus. Taikyti mokesčio nustatymo metodus bei būdus. Paaiškinti kasos aparatų naudojimo tvarką. Paaiškinti nekilnojamojo turto apmokestinimo tvarką ir jį apskaičiuoti. Apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną. Žinoti gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką. Gebėti apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį ir žinoti mokesčio sumokėjimo terminus. Žinoti socialinio draudimo įmokų rūšis ir paaiškinti įmokų reguliavimo tvarką. Parengti ataskaitas valstybinio socialinio draudimo įstaigai. Žinoti atsakomybę už mokesčių įstatymų pažeidimus. Paaiškinti dividendų apmokestinimo tvarką. Parengti pelno mokesčio deklaraciją. Apskaičiuoti PVM mokestį, parengti PVM deklaraciją, paaiškinti deklaracijos pateikimo terminus. Žinoti kitus mokesčius ir gebėti parengti deklaracijas.
Dėstytoja: Genė Puronienė

Sodmenų išauginimas ir želdinimas

Studijų programa: Dekoratyvioji želdininkystė
Aprašymas: Pagrindinis tikslas išmokyti studentus dekoratyviųjų augalų sodmenų išauginimo ir dauginimo metodų ir įgytas žinias įtvirtinti praktiniame darbe. Išugdyti studentams gebėjimus parinkti augalų dauginimui tinkamiausius būdus, išmokyti kontroliuoti aplinkos veiksnius, veikiančius dauginimo(-si) procesus. Suformuoti kompetencijas dekoratyviųjų sodmenų asortimento sudarymui ir sodmenų želdinumui. Ugdyti gebėjimą nuolat tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities žinias
Dėstytoja: Ingrida Šaulienė

Vadyba

Studijų programa: Gamtotvarkos vadyba
Aprašymas: Kursas yra skirtas įgyti žinių ir kompetencijų, reikalingų darbui organizacijose. Kurso metu yra trumpai supažindinama su vadybos atsiradimo istorija, klasikinėmis vadybos mokyklomis, jų įkūrėjais ir požiūriais, pagrindinėmis vadybos funkcijomis ir kt. Organizuojant šio modulio mokymąsi kooperuotų studijų forma, Gamtotvarkos vadybos specialybės studentai derina darbą auditorijose su tyrimo veiklomis, atliekamomis Šiaulių miesto organizacijose.
Dėstytoja: Jolita Vveinhardt

Ekonomikos studijų įvadas

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas:

Šios studijos skirtos įgyti žinių, kurios padėtų suvokti verslo įmonės arba organizacijos ekonominį vientisumą ir socialinį-ekonominį jų veiklos kontekstą bei ugdyti studentų gebėjimus vertinti verslo veiksnius ir aplinką.
Dėstytoja: Liongina Juozaitienė

 


Šiaulių universitetas
Projektas „KOOPERIA“
Vilniaus g. 88,
Šiauliai LT-76285
Tel. 8 41 39 30 10
Faksas 8 41 39 30 11
El. paštas: karjera@cr.su.lt


Spausdinimo versija

 
    1 2 3 >