Mokymo įstaiga
Studijų programa
Studijų modulis

Organizacinė elgsena

Studijų programa: Įstaigų ir įmonių administravimas
Aprašymas:

1. Organizacijos elgsenos pagrindai. Organizacijos elgsenos teoriniai pagrindai. Individų ir organizacijų vaidmuo socialinėje sistemoje. Organizacijos kultūros bendrieji aspektai, elementai ir vystymas. Organizacijos elgsenos modelių analizė ir derinimo tendencijos.
2. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos teorijų taikymo galimybės ir ribotumai. Pasitenkinimo darbu tyrimai ir rezultatai.
3. Vadovavimas ir organizaciniai pasikeitimai. Vadovavimo modelį ir stilių lemiantys elementai. Darbuotojų dalyvavimas grupinės veiklos situacijose. Grupės narių narystės ir tarpusavio priklausomybės supratimas. Organizacijos vystymas siekiant planuojamų pasikeitimų.
4. Vidinė organizacijos aplinka. Pagrindinės organizacijos dalys ir jų ryšiai.P rivatumo teisių bei drausmės problemos organizacijose. Komunikacijos procesų valdymas. Neformalių grupių Įtaka organizacijos veiklai.
Modulio paskirtis: Įvertinti atskirų individų poreikius, veikti komandoje, sukurtoje organizacijos tikslams pasiekti, taip pat dalyvauti efektyvios grupės veikloje bei valdyti komunikacinius procesus organizacijoje.
Lektorė Jolita Vveinhardt 


Dokumentų valdymas

Studijų programa: Įstaigų ir įmonių administravimas
Aprašymas:

Valdymo veiklos dokumentavimas. Dokumentų skirstymas, grupės, sistemos. Dokumentų rekvizitų įforminimas. Dokumentų rengimas, įforminimas ir spausdinimas. Dokumentų tvarkymas ir apskaita.
Asistentė Rimalda Pocevičienė


Kelionių organizavimo įmonių darbas

Studijų programa: Turizmo administravimas
Aprašymas:

Kelionių organizavimo įmonių teisinė bazė; Kelionių organizavimo įmonių personalo vaidmuo; Transporto paslaugos keliautojams; Teisingos ir tikslios informacijos pateikimas keliautojams; Turizmo paslaugų rinkinio sudarymo principai; Informacijos apie turizmo paslaugų rinkinius pateikimo būdai; Sutarčių sudarymas su verslo partneriais.
Lektorė Daiva Kirvelienė


Korupcija ir antikorupcinė politika

Studijų programa: Viešasis administravimas
Aprašymas:

Korupcija - įvairiai suprantama bei vertinama  kompleksinė visuomenės problema, todėl ypatingai svarbu tiksliai suvokti šį  reiškinį bei įvertinti jo padėtį demokratinėje teisinėje valstybėje.  Tikslai: Supažindinti studentus su korupcija kaip kompleksine problema  visuomenėje. Pateikti studentams korupcijos sampratų įvairovę ir padėti  suformuoti teisingą požiūrį į šį reiškinį Atskleisti korupcijos priežastis  ir daromą žalą. Išdėstyti korupcijos prevencijos sistemos Lietuvoje  organizavimą ir vykdymą. Apžvelgti antikorupcinę politiką Europos Sąjungos  valstybėse-narėse ir valstybėse-kandidatėse Ugdyti studentų pilietinį  brandumą, atsakingumą, asmeninių ir visuomeninių interesų  derinimą.
Lektorė Gintarė Šatienė


Debatai

Studijų programa: Viešasis administravimas
Aprašymas: Debatai, kaip edukacinė diskusinių, viešojo kalbėjimo, komandinio darbo  įgūdžių, kritinio mąstymo lavinimo technologija. Debatų vaidmuo  demokratinėje visuomenėje. K.Popper'io kriticizmas ir atviros visuomenės  vertybės kaip filosofinis "Debatų" programos pagrindas. Pagrindinės  sąvokos, taisyklės ir organizaciniai ypatumai. Debatų formatai, etika.  Parlamentiniai debatai aktualiomis socialinėmis, verslo, vadybos,  ekonomikos, finansų politikos temomis. Konfliktų sprendimo debatai.
Docentas Artūras Blinstrubas

Elektroninio verslo vadyba

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas: Įvadas į elektroninį verslą. Elektroninio verslo internete galimybės, privalumai ir plėtros kliūtys. Elektroninio verslo vystymosi perspektyva. Elektroninio verslo modeliai ir pavyzdžiai. Realaus verslo verslui (Business to Business - B2B) bei verslo vartotojui (Business to Consumer - B2C) procesų modeliavimo ypatybės. Techninės įrangos, programinės įrangos, ryšių infrastruktūros ištekliai elektroninio verslo vadyboje. Elektroninio verslo sistemų saugumo problemos, problemų sprendimo metodai bei priemonės. Internetinis marketingas: strategija, įgyvendinimas ir praktika. Elektroninio verslo projektų kūrimas.
Lektorė Beatričė Poškuvienė
 

Socialinių tyrimų metodologija

Studijų programa: Viešasis administravimas
Aprašymas: Socialinių tyrimų samprata. Socialinės realybės pažinimo problema. Tyrimo sąvoka ir paskirtis. Socialinių tyrimų etika. Socialinio tyrimo proceso logika. Tyrimo problema. Tema, jos aktualumas. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Teoriniai tyrimo pagrindai, teorinių šaltinių analizė. Hipotezė. Tyrimų bazė: metodologija, technologijos, strategija. Empirinių duomenų rinkimas ir apdorojimas. Pagrindiniai socialinių tyrimų metodai. Stebėjimas, eksperimentas, apklausa, testavimas, dokumentų turinio (content) analizė, metaanalizė Imčių metodas. Socialinių tyrimų tipai. Tyrimų klasifikacija pagal tyrimo tikslus,  objektą, pažinimo metodą, trukmę. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Metodų trianguliacijos samprata. Statistiniai skaičiavimai naudojant SPSS programą. Tyrimo rezultatų pateikimas. Tyrimo ataskaitos struktūra. Tyrimo rezultatų pristatymas žodžiu. Tyrimo rezultatų publikavimas. Realaus tyrimo atlikimas.
Lektorius Sigitas Balčiūnas

Turizmo rinkodara

Studijų programa: Turizmo administravimas
Aprašymas:

Turizmas, kaip rinkodaros objektas; turizmo rinkodaros kompleksas, rinkodaros tyrimai ir priemonės, planavimas, turizmo vidinė rinkodara.
Asistentė Raimonda Pilipavičienė


Reklamos ir rėmimo organizavimas

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas: Tikslas - padėti studentams suvokti rėmimo elementų (reklamos, asmeninio pardavimo, pardavimų skatinimo, ryšių su visuomene) specifiką bei jų valdymo ypatumus. Atskleisti atskirų rėmimo elementų strategijų integralumo svarbą organizacijos marketingo komunikacijoje. Supažindinti su esminiais rėmimo kampanijų organizavimo aspektais, skatinant kūrybiškus sprendimus.

Pagrindinės temos: komunikacinis procesas, jo reikšmė įmonės rėmimo kompanijos formavimui.  Rėmimo kompleksas, jo struktūra. Rėmimo veiksmų reikšmė. Rėmino uždaviniai  ir tikslai. Rėmimo biudžeto sudarymo metodai. Pagrindiniai rėmimo komplekso  elementai: reklama, asmeninis pardavimas, ryšiai su visuomene, pardavimų  skatinimas. Reklamos kompanijos organizavimas. Reklamos priemonių  galimybės, jų parinkimas. Reklamos kompanijų efektyvumo įvertinimo metodai.  Reklamos teisinis reguliavimas. Reklamos etika.
Lektorė Milda Damkuvienė


Paslaugų įmonės vadyba

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas: Paslaugų įmonės vadybos modulio paskirtis - parengti specialistus, suvokiančius paslaugų sferos vaidmenį ekonomikoje, paslaugų verslo valdymo specifiškumą lemiančius veiksnius, paslaugų ir pramonės įmonių vadybos skirtumus; žinančius paslaugų paklausos ir pasiūlos subalansavimo priemones, paslaugų verslo planavimo, projektavimo principus; suprantančius paslaugų kokybės gerinimo būdus, aspektus, modelius, vertinimo kriterijus; suvokiančius vartotojų dalyvavimo paslaugos teikimo procese ypatumus, vartotojų poreikių tenkinimo principus ir svarbą, naudos kūrimo koncepcijos įgyvendinimo prielaidas; sugebančius taikyti metodus ir priemones sprendimams priimti ir įgyvendinti; suprantančius darbuotojų ir vadovo vaidmenį paslaugų sistemoje.Pagrindinės temos: Paslaugų vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje; Išskirtinės paslaugų savybės; Paslaugų verslo valdymo ypatumai; Paslaugų klasifikavimas ir jo kriterijai; Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška; Paslaugų pasiūlos ir paklausos valdymo sprendimai; Paslaugų verslo planavimas, projektavimas;  Vartotojai ir jų dalyvavimo paslaugos teikimo procese ypatumai. Žmogiškųjų išteklių vaidmuo paslaugų versle; Paslaugų kokybės vertinimas; Naudos kūrimas paslaugos teikimo procese; Paslaugų globalizacijos galimybės ir problemos.
Asistentė Giedrė Svirskienė

Projektų valdymas: projektų rengimas

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas: Modulis suteikia žinias ir padeda formuoti studentų įgūdžius, reikalingus  projektų valdymo pradžioje - pradiniuose projektų gyvavimo ciklo etapuose,  inicijuojant ir planuojant projektus bei rengiant paraiška. Praktiniai  įgūdžiai bus formuojami inicijuojant ir rengiant realius projektus. Modulio  turinys: Projekto iniciacija (projekto idėjos analizės struktūra ir  atrankos metodai). Projektų atrankos kriterijai, modeliai. Projekto  paraiškos parengimas. Projekto vadybininko parinkimas, reikalavimai  projekto vadybininkui. Projekto komandos sudarymas. Projekto planavimas ir  pradinis projekto koordinavimas (bendri projekto planavimo principai,  projekto turinio apibrėžimas ir detalizavimas). Kalendorinis planavimas  (darbų sąrašo sudarymas, darbų eiliškumo ir tarpusavio priklausomybės  nustatymas, kalendorinio grafiko sudarymas). Projekto vertės planavimas  (išteklių planavimas, vertės nustatymas, biudžeto sudarymas).
Docentė Natalija Mažeikienė

Projektų valdymas: projektų rengimas

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas: Modulis suteikia žinias ir padeda formuoti studentų įgūdžius, reikalingus  projektų valdymo pradžioje - pradiniuose projektų gyvavimo ciklo etapuose,  inicijuojant ir planuojant projektus bei rengiant paraiška. Praktiniai  įgūdžiai bus formuojami inicijuojant ir rengiant realius projektus. Modulio  turinys: Projekto iniciacija (projekto idėjos analizės struktūra ir  atrankos metodai). Projektų atrankos kriterijai, modeliai. Projekto  paraiškos parengimas. Projekto vadybininko parinkimas, reikalavimai  projekto vadybininkui. Projekto komandos sudarymas. Projekto planavimas ir  pradinis projekto koordinavimas (bendri projekto planavimo principai,  projekto turinio apibrėžimas ir detalizavimas). Kalendorinis planavimas  (darbų sąrašo sudarymas, darbų eiliškumo ir tarpusavio priklausomybės  nustatymas, kalendorinio grafiko sudarymas). Projekto vertės planavimas  (išteklių planavimas, vertės nustatymas, biudžeto sudarymas).
Docentė Natalija Mažeikienė

Verslo ir vadybos įvadas

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas: Verslo aplinkos įvertinimas. Nurodomi verslo steigimo būdai, jo vystymo ir valdymo ypatumai įvairiose veiklos srityse. Verslo samprata ir reikšmė. Verslininkystės istorija, verslo schema, verslininkystės rūšys. Gamybos funkcija ir verslumas. Verslo veiksniai ir atlyginimas už juos. Verslininko vaidmuo. Ekonominė verslo struktūra šalyje. Verslo vaidmuo ekonomikoje. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Smulkusis ir vidutinis verslas. SVV įtaka šalies ekonomikai. SVV charakteristika. Naujos SVV rūšys. Verslo klasifikacija. Verslo steigimas ir vadyba. Teisiniai įmonės  steigimo pagrindai. Verslo vadyba, bendrosios vadybos funkcijos. Kokybės vadybos pagrindai. Įmonės marketingo veikla. Marketingo tyrimai ir marketingo tarnybos funkcijos įmonėje. Įmonės finansinė veikla. Verslo finansavimo šaltiniai ir jų parinkimas bei ekonominis įvertinimas. Modulio tikslas: Suteikti studentams žinių ir lavinti gebėjimus, kurie reikalingi  steigiant savo verslo įmonę. Supažindinti su verslo rūšimis, suteikti  vadybinius gebėjimus, kurie reikalingi organizuojant veiklą, kuriant įmonės  veiklos strategiją, tvarkant finansus. Studentai turi mokėti vertinti  verslo aplinką, analizuoti pasiektus verslo rezultatus, suvokti  svarbiausius verslo principus.
Lektorė Liongina Juozaitienė

Savivaldos principai ir savivaldybių administravimas

Studijų programa: Viešasis administravimas
Aprašymas: Vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos apibrėžimas ir formavimo  principai.  Teisiniai savivaldos pagrindai. Europos vietos  savivaldos chartija. Savivaldos institucijos. Savivaldos institucijų kompetencija, veiklos  formas. Savivaldybės taryba. Savivaldybės tarybos nario statusas ir veikla. Mero statusas ir funkcijos. Savivaldybės administracijos direktorius,  administracijos struktūra. Savivaldybių  tarnautojų darbo reglamentavimas. Savivaldybių ekonominės veiklos pagrindai. Savivaldybės nuosavybė ir jos  valdymas.  Savivaldybių finansai ir biudžetas. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybė kaip socialinių paslaugų  teikėja.  Savivaldybės komunalinės paslaugos. Strateginis ir teritorijų  planavimas. Savivaldybių ir kitų institucijų sąveika. Savivaldybių ir valstybės institucijų santykiai. NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas. Savivaldos institucijų įvaizdžio kūrimas ir  organizacinė elgsena. Etika savivaldos sektoriuje.     
Dėstytoja: Aistė Lazauskienė

Administracinė teisė ir procesas

Studijų programa: Viešasis administravimas
Aprašymas: Administracinės teisės sąvoka. Valstybinis valdymas, viešasis  administravimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Administravimo subjektai ir jų kompetencijos. Kontrolės institucijos.Tiesioginis valdymas. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Administracinio proceso, administracinių bylų teisenos samprata. Administracinės procedūros. Administraciniai ginčai, administraciniai  teismai, administracinių ginčų komisijos. Administracinių bylų  nagrinėjimas. 
Dėstytoja: Violeta Kiurienė

Sociologija

Studijų programa: Viešasis administravimas
Aprašymas:

Mokslų klasifikacija. Sociologijos mokslo socialinės teorinės prielaidos.  Sociologijos objektas ir dalykas. Sociologinių tyrimų samprata ir tipai.  Kiekybiniai ir kokybiniai sociologiniai tyrimai. Kokybinių tyrimų  strategijos. Pagrindiniai sociologinio tyrimo metodai. Socialinių reiškinių  diagnostika. Demografija. Sociologinių testų validumas, imties  reprezentatyvumas, duomenų patikimumas. Kiekybiniai ir kokybiniai duomenų  analizės metodai. Teoriniai tyrimo pagrindai. Sociologinių tyrimų etika.
Dėstytoja: Andželika Šerikova


Marketingas

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas: Marketingas ir jo aplinka: marketingo samprata, turinys ir sudėtis,  aplinka, marketingo informacija ir tyrimai. Rinka, jos segmentavimas.  Vartotojų elgsena. Prekė: samprata, asortimento formavimas, naujų prekių  kūrimo procesas, prekės gyvavimo ciklas. Kainodara, kainų strategijų ir  nustatymo metodų parinkimas. Paskirstymo organizavimas. Prekyba.  Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo organizavimas: reklama, asmeninis  pardavimas, pardavimo skatinimas, ryšiai su visuomene. Marketingo  strateginis planavimas ir valdymas. Paslaugų, internetinio ir tarptautinio  marketingo samprata ir ypatumai.
Dėstytojos: Evandželina Petukienė, Rigita Tijūnaitienė

Propagandos teorijos

Studijų programa: Filosofija ir visuomenės mokslai
Aprašymas: Temos: Propagandos ir įtikinėjimų sąvokų santykis. Propagandos istorija iki I pasaulinio karo, Propagandos istorija tarp I ir II pasaulinio karo, Sovietinė propaganda, N. Bucharino idėjos, Nacistinė propaganda, I. Goebbelso idėjos, Kino propaganda, Propagandinė muzika,  Propagandinio subjekto konstravimas, Masių kūnas ir įsakinėjimas, Propagandos analizės metodai, Kontrpropagandos principai,  Propaganda po II Pasaulinio karo vakarų visuomenėje, Šiuolaikinė propaganda, Propagandos ir Viešųjų Ryšių santykis, Manipuliacijos samprata, Propaganda ir Rinkimų technologijos, Propagandos resursai, Propagandinių tinklų struktūra, Propagandos strategija ir taktika, Juodosios technologijos, Propaganda ir reklama, propagandos raida Rusijoje po 1991 metų, propaganda Lietuvoje po 2002 metų, Viešųjų ryšių institucijų veikla.  Siekiamos kompetencijos: Kurso pabaigoje studentai gebės: identifikuoti konkrečias įtikinėjimo, propagandos, viešųjų ryšių, manipuliacijos akcijas, analizuoti ir argumentuoti propagandos atvejus, taikyti propagandos ir kontrpropagandos analizės metodus nagrinėjant tarptautinių santykių diskursus bei konkrečias rinkimų technologijas.
Dėstytoja: Oksana Zubilina

Socialinė antropologija

Studijų programa: Filosofija ir visuomenės mokslai
Aprašymas: Kursas siekia supažindinti su socialinės antropologijos mokslo samprata, pagrindinėmis klasikinėmis bei šiuolaikinėmis mokslinėmis teorijomis, tyrimo metodais bei praktinėmis jų taikymo galimybėmis. Ugdomos kompetencijos: gebėjimas atlikti antropologinius tyrimus, praktiškai taikant kokybinių tyrimų metodus; perkeliamieji įgūdžiai: užsienio kalbos lavinimas, skaitant mokslinę literatūrą anglų, vokiečių kalbomis;  kritinis mąstymas analizuojant šiuolaikines socialines problemas iš antropologinės perspektyvos; socialinė tolerancija Kito (etninių, religinių, socialinių, seksualinių mažumų) atžvilgiu; gebėjimas integruotis ir tapti vietinių ir / arba atskirties bendruomenių gyvenimo būdo, tikėjimo ir vertybių žinovais.
Dėstytoja: Deivida Vandzinskaitė

Socialinė antropologija

Studijų programa: Filosofija ir visuomenės mokslai
Aprašymas: Kursas siekia supažindinti su socialinės antropologijos mokslo samprata, pagrindinėmis klasikinėmis bei šiuolaikinėmis mokslinėmis teorijomis, tyrimo metodais bei praktinėmis jų taikymo galimybėmis. Ugdomos kompetencijos: gebėjimas atlikti antropologinius tyrimus, praktiškai taikant kokybinių tyrimų metodus; perkeliamieji įgūdžiai: užsienio kalbos lavinimas, skaitant mokslinę literatūrą anglų, vokiečių kalbomis;  kritinis mąstymas analizuojant šiuolaikines socialines problemas iš antropologinės perspektyvos; socialinė tolerancija Kito (etninių, religinių, socialinių, seksualinių mažumų) atžvilgiu; gebėjimas integruotis ir tapti vietinių ir / arba atskirties bendruomenių gyvenimo būdo, tikėjimo ir vertybių žinovais.
Dėstytoja: Deivida Vandzinskaitė

Šiaulių universitetas
Projektas „KOOPERIA“
Vilniaus g. 88,
Šiauliai LT-76285
Tel. 8 41 39 30 10
Faksas 8 41 39 30 11
El. paštas: karjera@cr.su.lt


Spausdinimo versija

 
    1 2 3 >